SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าเยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช. ดร.อรพรรณ เวียรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และคณะนักพัฒนานโยบาย ได้ร่วมหารือกับนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันฯ เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาร่วมกัน

จากนั้นผู้แทนสถาบันฯ ได้นำคณะฯเยี่ยมชม Learning Factory Smart Production Line และการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล
ต่าง ๆ โดยวิทยากรประจำสถาบันฯ 

Scroll to Top