SIMTEC ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ศรัญญา ตรีทศ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับพร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบัน SIMTEC

Scroll to Top