SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตวรา ต่างจิตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมดัวยผู้แทนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “การใช้ การดูแลรักษาและการซ่อมแซมเครื่องมือวัดด้านมิติเบื้องต้น” ให้กับคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 33 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความรู้และทักษะ ตลอดจนการจัดการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและนวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top