SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน Learning Factory

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมและสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งหมด 44 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0 ต่อไป ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top