SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Expert เดือนมกราคม 2566 มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าของคน และวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Expert รุ่นที่13 โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)   หลักสูตรนี้เรียนรู้การนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

เนื้อหาหลักสูตร เป็นการฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานวัดค่าของประสิทธิภาพโดยรวมของคน (Overall Labor Efficiency ; OLE) ผสานการออกแบบระบบ Low – Cost Automation (LCA) ช่วยเสริมสร้างการผลิตด้วยการลงทุนในระบบ IoT ที่เรียบง่าย มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และวิศวกรในสายการผลิต จากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 20 คน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top