SIMTEC ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 พิธีเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ผู้แทนบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือวัดนั้น ๆ ว่ายังเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการดังกล่าวให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

โดยในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจากบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ผู้แทนจากสถาบัน SIMTEC และผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Scroll to Top