SIMTEC ต้อนรับ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและคณะครู เยี่ยมชมโครงการการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวิทยามิติ” 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้ให้การต้อนรับ ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมของคณะครูผู้สอน ในหลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวิทยามิติ” ดำเนินการอบรมโดยทีมวิทยากรจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม แผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในครั้งแรกรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 วัน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมคณะครู

คุณพงศ์พันธุ์  ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำคณะเยี่ยมชม Learning Factory

 คุณวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำห้องการเรียนรู้มาตรวิทยา Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology (MIM) 

วิทยากรจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม แผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ให้การอบรมสอนวิธีปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับครูผู้สอนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวิทยามิติ” ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งแต่วิธีการสอบเทียบ การเลือกเครื่องมือมาตรฐาน การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง 

Scroll to Top