SIMTEC ร่วมกับ วท.บ้านค่าย จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิตอล”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกันจัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี หลักสูตร “ เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิตอล” ให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จำนวน 37 คน ตามโครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากร EEC MODEL TYPE A” เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนไปฝึกงานกับสถานประกอบการ โดยมีนายกิตติกรณ์ ศรีประพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายความร่วมมือ SIMTEC ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร EEC วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Scroll to Top