มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ SIMTEC จัดโครงการอบรมฯและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จัดโครงการฝึกอบรมฯและการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 ระหว่างวันที่  29-30 กันยายน 2565 โดยการสนับสนุนจากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย)

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีฯ คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล คุณสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคกรวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณาจารย์ และทีมวิทยากร ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฯ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน

โครงการดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยการสนับสนุนจาก บริษัท มิตูโตโย  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าว ทั้งสองสถาบันมีความคาดหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานในอนาคตต่อไป

Scroll to Top