SIMTEC ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพการวัดด้านมิติ”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 พลอากาศโท ศาสตราจารย์นพพล  หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพการวัดด้านมิติ” ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอาจารย์โรงเรียนพระดาบส ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพระดาบส สโมสรโรตารีสุขุมวิท และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นาวาอากาศเอกธนกฤต เสงี่ยมงาม รองผู้อำนวยการ นายอัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนพระดาบส นางเบญจมาศ อินทรสุขศรี นายกสโมสรโรตารีสุขุมวิทและคณะฯ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด และทีมวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมงาน ณ โรงเรียนพระดาบส จ.สมุทรปราการ 

Scroll to Top