SIMTEC ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์“การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนอาชีวะระดับ ปวส. 2,100 คน จาก 50 สถานศึกษาทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้แทน 5 หน่วยงานความร่วมมือ เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม  นำโดย ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) นายบรรลือ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้แทนครูผู้สอนวิชามาตรวิทยามิติ  นายพงศ์พันธ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล  นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และนายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การจัดฝึกอบรมออนไลน์ครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564

Scroll to Top