ทีมวิจัยจากจุฬาฯ เยี่ยมชม Learning Factory ของสถาบัน SIMTEC

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทีมวิจัย “การปรับตัวทางธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย ในโอกาสนี้ คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เป็นผู้แทนให้ข้อมูลตอบข้อซักถามและนำเยี่ยมชม เพื่อทางทีมคณะวิจัยจะได้นำแนวคิดด้านการบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ไปใช้ในงานวิจัยลำดับต่อไป

Scroll to Top