SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ เป็นผู้เเทนสถาบัน (SIMTEC) พาชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top