SIMTEC ต้อนรับผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมด้วยคณะอาจารย์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ รศ. ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. ดร.ชนะ รักษ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ เป็นผู้เเทนสถาบัน (SIMTEC) พาชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory และการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) 

Scroll to Top