ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานกรรมการบริษัท ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด เนื่องในวาระโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาบุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมี ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (รุ่นที่ 47) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หัวหมาก กรุงเทพฯ 

ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท เครือสุมิพล จำกัด

Scroll to Top