SIMTEC ร่วมกับพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สกุลการะเวก รองคณบดี เป็นตัวแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มทักษะด้านเครื่องมือและการวัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยเป็นความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ดำรงศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมและร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 44 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Scroll to Top