สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และ EEC HDC ร่วมกับสถาบัน SIMTEC และ Mitutoyo จัดฝึกอบรมออนไลน์ “การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการดูแลรักษา”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของ EEC HDC ( EEC MODEL TYPE B) และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดการอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการดูแลรักษา” ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564

Scroll to Top