SIMTEC ร่วมกับ 5 หน่วยงาน จัดการฝึกอบรมออนไลน์ให้กับนักเรียนในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2566  โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมถึง 80 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5,341 คน  ซึ่งทุกสถานศึกษาได้จัดระเบียบการฝึกอบรมเป็นลักษณะห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ควบคุมการเรียน

โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีผู้แทนจาก 6 หน่วยงานความร่วมมือ นำโดย ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อาจารย์บรรลือ จันทร์ศิริ ผู้แทนครูผู้สอนวิชามาตรวิทยามิติ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้แทนครูผู้สอนวิชามาตรวิทยามิติ นายพงศ์พันธ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และผู้แทนฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) นายนุกูล โสภา ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ในวันที่ 17 สิงหาคม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดเวอร์เนีย คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ บรรยายโดยอาจารย์บรรลือ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  และนายกิตติกรณ์ ศรีประพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และในวันที่ 18 สิงหาคม ได้จัดบรรยายในหัวข้อ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดไฮเกจ และโต๊ะระดับ เครื่องมือวัด ไดอัล อินดิเคเตอร์ และไดอัลเทส อินดิเคเตอร์ รวมถึงการเชื่อมต่อและประมวลผลการวัดแบบดิจิทัล โดยมี  นายสิทธิ์ชัย ไกรวัฒสม รองผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ นายกิตติกรณ์ ศรีประพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

หลังการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือฯ ได้จัดส่งสื่อการสอนทั้งหมดไปยังทุกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และส่งแบบทดสอบไปให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกอบรมรม ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยผู้ที่มีผลการประเมินเกินร้อยละ 80 จะได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานความร่วมมือ ทั้ง 6 สถาบัน

สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งหน้าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ “การทวนสอบเครื่องมือวัดด้านมิติ” โดยวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครจะได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไป

Scroll to Top