SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของ Lean” โดยทีมวิทยากรของสถาบันฯ และมีผู้แทนจากสถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top