พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก ตามโครงการความร่วมมือ EEC HDC และ SIMTEC

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ภายใต้โครงการ EEC MODEL TYPE B

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดและเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ได้ตามมาตรฐาน การเลือกเครื่องมือมาตรฐาน การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง เพื่อยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือได้ โดยการจัดฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

Scroll to Top