คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิส-ติกส์ฯ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน SIMTEC LEARNING FACTORY

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวน 49 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เพื่อศึกษาดูงาน Learning Factory; Smart Production Line  โดยมีคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมวิทยากร ร่วมนำเสนอข้อมูลระหว่างเยี่ยมชม เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรม สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้จากการสัมผัสเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเทคโนโลยีล่าสุดไปประยุกต์ใช้

Scroll to Top