SIMTEC ร่วมกับ มทร. อีสาน (ขอนแก่น) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐานการสอบเทียบและเครื่องมือวัดด้านมิติ”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายประพันธ์ ยาวระ คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงสาธิต “หลักสูตรพื้นฐานการใช้งานและการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระ โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล  ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ เป็นตัวแทนสถาบัน SIMTEC เข้าร่วมพิธีเปิด

สำหรับการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นหลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่  7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Scroll to Top