SIMTEC ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและออกแบบระบบ IoT เพื่ออุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและออกแบบระบบ IoT เพื่ออุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยมีว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการต่อคุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาสัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภายในงานมีคณะผู้บริหารพร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3, คณะผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา คณะครูแผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ฯ แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม แผนกวิชาเทคนิคโลหะ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต  และนักเรียน นักศึกษาแผนกเทคนิคการผลิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยศูนย์พัฒนาทักษะและออกแบบระบบ IoT เพื่ออุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกให้มีความรู้ ทักษะและออกแบบระบบ IoTเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาหลักสูตรด้าน IoT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถานประกอบการ  และสถาบันอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรด้าน IoT  ไปสู่การเป็นธุรกิจสร้างแรงงานด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาครู 7 สาขาวิชา 2 รุ่น จำนวน 27 คน และจัดฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา 1 หลักสูตร Level : General Introduction จำนวน 400 คน โดยการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) 

Scroll to Top