5 หน่วยงานความร่วมมือ จัดการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มจธ. ชั้นปี 4 ที่ SIMTEC

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายพินัย ศิรินคร อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย TAPMA เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของลีน” ให้กับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน ระหว่างวันที่ 9- 10 มกราคม 2566 โดยมีนายเจษฎา พลายชุมพล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ผศ.ดร.สมโชค สนธิแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือจัดการฝึกอบรม 5 ฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยนยนต์ (AHRDA) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top