ผู้บริหาร อาจารย์ คณะศึกษาศาตร์ ม.เกษตรฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชม SIMTEC Learning Factory

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ประธานหลักสูตร Entrepreneurship Education คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จำนวน 37 คน เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top