SIMTEC ร่วมกับ Mitutoyo สนับสนุนทีมวิทยากร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านมาตรวิทยามิติ”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด (Mitutoyo) ร่วมสนับสนุนทีมวิทยากรใน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านมาตรวิทยามิติ” (Train the Trainer) สำหรับครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน จำนวน 62 คน จาก 43 สถานศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

Scroll to Top