ฝึกอบรม

SIMTEC จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)”

SIMTEC จัดอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” ตามโครงการเพิ่มทักษะเครื่องมือวัด สำหรับนักศึกษาคณะฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ สจล.

คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ”

SIMTEC ร่วมกับ Mitutoyo สนับสนุนทีมวิทยากร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านมาตรวิทยามิติ”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด (Mitutoyo) ร่วมสนับสนุนทีมวิทยากรใน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านมาตรวิทยามิติ” (Train the Trainer)

สุมิพล จัดอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติเป็นการเฉพาะให้แก่บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

SIMTEC ร่วมจัดอบรม “การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” 

วันที่ 25 เมษายน 2566  ทีมผู้เข้าแข่งขัน “WorldSkills Thailand – Toyota” เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566

SIMTEC ร่วมกับ สออ. จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาทฤษฎีเชิงปฏิบัติ

วันที่ 25 เมษายน 2566 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาทฤษฎีเชิงปฏิบัติ” ในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง”

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Machining Strategy for Turning Process”

วันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (SHT) และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Machining Strategy for Turning Process”

SIMTEC จัดอบรมหลักสูตร Lean Manufacturing & Lean IoT ตามโครงการฝึกอบรมครูในสถานประกอบการ

วันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “Lean Manufacturing & Lean IoT “ แก่ครูผู้สอนประจำหลักสูตรของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

SIMTEC ร่วมจัดอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม PLC ด้วย SYSMAC STUDIO”

วันที่ 3 เมษายน 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “การใช้โปรแกรม PLC ด้วย SYSMAC STUDIO”

SIMTEC จัดอบรมหลักสูตร “การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของ Lean”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง