เยี่ยมชม

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

SIMTEC ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันที่ 28 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

SIMTEC ต้อนรับ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนสถาบันฯ ให้การต้อนรับ

SIMTEC ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายการตลาด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

วันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ นายทศพล มีใจบุญ ผู้จัดการฝ่ายงานความปลอดภัยและความมั่นคง และคณะทำงานฝ่ายการตลาด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

SIMTEC ต้อนรับผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมด้วยคณะอาจารย์

วันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ รศ. ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. ดร.ชนะ รักษ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SIMTEC ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

SIMTEC ต้อนรับประธานคณะทำงานปฏิรูปอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และคณะฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัฒน์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line

SIMTEC ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรม (ป.โท) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง