คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สถาบัน SIMTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) โดยมีนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมงาน จากนั้นผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง 704 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ในการนี้ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีโอกาสศึกษาดูงาน ฝึกงาน และสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Work- integrated Learning (สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน กับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ) รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการยกระดับให้มีมาตรฐานสากลโดยขยายให้ครอบคลุมถึงภาคอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย

Scroll to Top