หลักสูตร LIPE Quality Course

.

จำนวนเปิดรับสมัคร
20 คน
วันที่เรียน
รุ่นที่ 1 : 1 – 3 พ.ย 66
รุ่นที่ 2 : 30 ม.ค 67 – 1ก.พ 67
ระยะเวลาเรียน
3 วัน / รุ่น
รูปแบบการเรียน
เรียนภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (Work Shop)
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

โครงการอบรมหลักสูตร LIPE Lean IoT Plant Management & Execution โดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ซึ่งได้รับการสนันสนุนจาก AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

หลักสูตรที่เน้นการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน โดยหลักสูตรนี้จะรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีการวัด วิธีการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการแสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อลดการสูญเสียหรือค้นหา Defect ชิ้นงาน และวิธีการควบคุมกระบวนการโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จํากัดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 3 ท่าน / สถานประกอบการ
  • สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และวิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรก การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

วันที่รายละเอียด
เนื้อหาอบรมวันที่ 1
09.00 – 16.00 น.
– หลักการในการควบคุมคุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง 16 ฺBig loss และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม Six-Sigma , Cp , Cpk
– ภาคปฏิบัติ ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิต ทำการวัดค่าของชิ้นงานและหาสาเหตุปัญหาที่เกิดกับชิ้นงาน
เนื้อหาอบรมวันที่ 2
09.00 – 16.00 น.
– หลักการและวิธีการใช้เครื่องมือวัดในการควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง
– วิเคราะห์ความผันแปรจากข้อมูลการวัด
เนื้อหาอบรมวันที่ 3
09.00 – 16.00 น.
– เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อควบคุมคุณภาพและแนวทางแก้ไขเพื่อลดความผันแปร
– ภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
– การควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและการแสดงผลแบบ Real-time

สมัครแล้ว

  รุ่นที่ 1   26 คน |  รุ่นที่ 2   39 คน |

จำนวนที่รับ

20 คน / รุ่น

ข้อมูลผู้เข้าอบรม (Customer)

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลผู้ประสานงาน

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด

ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของสถาบันและพันธมิตรของสถาบันฯ กรณีที่สถาบันจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเพิ่มวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่สถาบันแจ้งเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่  [email protected]