หลักสูตร LIPE EXPERT Course

.

จำนวนเปิดรับสมัคร
20 คน
วันที่เรียน
19 ก.ย 66 – 14 ก.พ67
ระยะเวลาเรียน
3 วัน / รุ่น
รูปแบบการเรียน
เรียนภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (Work Shop)
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) กับ AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าจากการทํางานของคน โดยใช้หลักการของ Total Productive Maintenance (TPM) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness; OEE) และการวัดค่าของประสิทธิภาพ โดยรวมของคน (Overall Labor Efficiency; OLE) ผสานการออกแบบระบบ Low-Cost Automation (LCA) ช่วยเสริมสร้าง การผลิตด้วยการลงทุนในระบบ IoT ที่เรียบง่าย มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สถานประกอบการต้องอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต
  • สามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 คน/ สถานประกอบการ
  • สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และวิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

วันที่รายละเอียด
เนื้อหาอบรมวันที่ 1
09.00 – 16.00 น.
-Total Productive Maintenance (TPM) Concept
– Overall Equipment Effectiveness (OEE) Concept
– Overall Labor Efficiency (OLE) Concept
– ภาคปฎิบัติ การใช้ชุดสาธิตเพื่อหา OLE loss
– ภาคปฎิบัติ การใช้เครื่องมือทาง Industrial Engineering (IE) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ
และหาเเนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
เนื้อหาอบรมวันที่ 2
09.00 – 16.00 น.
– AI Concept
– การใช้ AI ในการตรวจสอบ motion การทำงานของคน เพื่อหา OLE loss
– หลักการออกแบบระบบ Low Cost Automation (Part 1): การออกแบบ Partfeeder and jig
เนื้อหาอบรมวันที่ 3
09.00 – 16.00 น.
– การออกแบบระบบ  Low Cost Automation (Part 2) LCA Automation Machine
– นำเสนอเคสการปรับปรุงการผลิตโดยใช้หลักการของ Lean IoT
– ประเมินและสรุปผลการอบรม (Conclusion)

สมัครแล้ว

  รุ่นที่ 2   15 คน |  รุ่นที่ 3   11 คน |  รุ่นที่ 4   12 คน |  รุ่นที่ 5   0 คน |  รุ่นที่ 6   3 คน |

จำนวนที่รับ

20 คน / รุ่น

ข้อมูลผู้เข้าอบรม (Customer)

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลผู้ประสานงาน

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด

ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของสถาบันและพันธมิตรของสถาบันฯ กรณีที่สถาบันจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเพิ่มวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่สถาบันแจ้งเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่  [email protected]