หลักสูตร LIPE Evaluation Course

.

จำนวนเปิดรับสมัคร
20 คน
วันที่เรียน
ก.ย 66 – ก.พ. 67
ระยะเวลาเรียน
1 วัน / รุ่น
รูปแบบการเรียน
เรียนภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (Work Shop)
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) กับ AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 หลักสูตรที่เน้นการประเมินผลการตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้ระบบ IoT

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สถานประกอบการต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จํากัดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 3 ท่าน / สถานประกอบการ
  • สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และวิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ


วันที่
รายละเอียด
เนื้อหาอบรมวันที่ 1
(09.00-16.00)
– SMKL Concept ดัชนีการประเมินระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโรงงานซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนของผู้บริหารได้ และผลที่จะได้รับจากการลงทุนในแต่ละขั้นตอน
– การประเมินระดับความสามารถในการผลิตแบบดิจิทัล โดยพิจารณาจากข้อมูลสองแกน: ระดับความสมบูรณ์ (Maturity Level) และระดับการจัดการ (Management Level)

สมัครแล้ว

  รุ่นที่ 1   13 คน |  รุ่นที่ 2   12 คน |  รุ่นที่ 3   5 คน |  รุ่นที่ 4   2 คน |

จำนวนที่รับ

20 คน / รุ่น

ข้อมูลผู้เข้าอบรม (Customer)

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลผู้ประสานงาน

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด

ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของสถาบันและพันธมิตรของสถาบันฯ กรณีที่สถาบันจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเพิ่มวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่สถาบันแจ้งเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่  [email protected]