หลักสูตร LIPE ENERGY Course

.

จำนวนเปิดรับสมัคร
20 คน
วันที่เรียน
26 ก.ย 66 – 24 ม.ค 67
ระยะเวลาเรียน
3 วัน / รุ่น
รูปแบบการเรียน
เรียนภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (Work Shop)
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

โครงการความร่วมมือระหว่าง LIPE Lean IoT Plant Management & Execution และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยได้รับการสนันสนุนจาก AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าที่เกิดจากพลังงาน โดยใช้หลักการ Total Productive Maintenance (TPM) และ Energy Loss การคิดคํานวนต้นทุนจากการสูญเสียพลังงาน และการตรวจสอบหาจุดที่เกิดการสูญเสียพลังงานจากเครื่องจักร เพื่อลดความสูญเปล่า เเละลดต้นทุนของกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สถานประกอบการต้องอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต
  • สามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 คน/ สถานประกอบการ
  • สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และวิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

วันที่รายละเอียด
เนื้อหาอบรมวันที่ 1
09.00 – 16.00 น.
– Total Productive Maintenance (TPM) เเละ Energy Loss หลักการหาความสูญเปล่าที่เกิดจากพลังงาน
– การคิดคํานวนต้นทุนจากการสูญเสียพลังงาน
– ภาคปฎิบัติ การตรวจสอบหาจุดที่เกิดการสูญเสียพลังงานและวางแผนในการปรับปรุง
เนื้อหาอบรมวันที่ 2
09.00 – 16.00 น.
– ภาคปฎิบัติ ดำเนินการแก้ไขในจุดที่ตรวจสอบพบการสูญเสียพลังงานตามแผนในการปรับปรุง
– General knowledge of Air
– ภาคปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบปริมาณการใช้ลม
เนื้อหาอบรมวันที่ 3
09.00 – 16.00 น.
– หลักการและวิธีการในการตรวจสอบลมรั่ว
– ภาคปฏิบัติ ค้นหาตรวจสอบบริเวณที่มีลมรั่วและทำการแก้ไขปรับปรุง
– สรุปผลการลดความสูญเปล่าและการสูญเสียพลังงาน

*ขณะนี้คอร์สมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ขอบคุณที่ท่านสนใจ

สมัครแล้ว

  รุ่นที่ 1   17 คน |  รุ่นที่ 2   15 คน |  รุ่นที่ 3   18 คน |  รุ่นที่ 4   6 คน |  รุ่นที่ 5   3 คน |

จำนวนที่รับ

20 คน / รุ่น

ข้อมูลผู้เข้าอบรม (Customer)

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลผู้ประสานงาน

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด

ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของสถาบันและพันธมิตรของสถาบันฯ กรณีที่สถาบันจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเพิ่มวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่สถาบันแจ้งเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่  [email protected]